١٣٩٩/٠٢/٠۶

فیزیک پایه دهم

فیزیک پایه دهم استاد آتشی

درس تعادل گرما در سه پارت می باشد.

برای دانلود پارت 1 اینجاکلیک فرمایید.
برای دانلود پارت 2 اینجا کلیک فرمایید.
 برای دانلود پارت 3 اینجا کلیک فرمایید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نظرات