١٣٩٩/٠٢/٠۶

ادبیات استاد خانی

ادبیات استاد خانی

ادبیات در دو پارت سجع و موازنه و ترصیح می باشد.

برای دانلود کلیپ پارت 1  اینجاکلیک فرمایید.
 
برای دانلود کلیپ پارت 2  اینجا کلیک فرمایید.
 
نظرات