١٣٩٩/٠٢/٠۶

فیزیک دهم بخش انبساط جامدات

فیزیک بخش انبساط جامدات

این بخش شامل دو پارت می باشد.

برای دانلود کلیپ پارت 1 اینجا کلیک فرمایید.
برای دانلود کلیپ پارت 2 اینجا کلیک فرمایید.
نظرات