١٣٩٩/٠٨/٠٣

چالش مومو و رویکرد تربیتی چالشها

در حال حاضر ما در فضای مجازی شاهد چالشهای مختلفی هستیم که می تواند فرهنگ، سنتها، افکار، روح و روان مخاطبان خود را متاثر کند. اما برخی از این چالشها به دلیل آنکه با جان افراد در ارتباط می شود .....


نظرات