١٣٩٨/٠٩/٢١

شادابی و نشاط در یک روز اردو

اردوی تفریحی 

تفریح و نشاط و خاطرات بیادماندنی به روایت تصویر 

نظرات