١٣٩٨/٠٧/٢١

انجمن اولیا و مربیان

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان

رشد و پیشرفت دانش آموزان نتیجه همفکری، همکاری و پیگیری مداوم کادر مدرسه و اولیای محترم می باشد.

نظرات