١٣٩٨/١٠/٠٢

اجرای طرح دبیران فردا

دبیران فردا

طرح دبیران فردا با هدف افزایش دانش، تثبیت مطالب علمی و آمادگی دانش آموزان متوسطه دوم جهت امتحانات دی ماه در دبیرستان شهدای رهپویان وصال آغاز گردید.

نظرات