١٣٩٨/٠٨/١٣

مقام اول مسابقات رزمی

کسب مقام طلا در مسابقات قهرمانی پومسه و هانمادانگ

کسب مقام اول مسابقات رزمی

نظرات