١٣٩٨/٠٨/١٣

مقام اول بازی های الکترونیک

کسب مقام اول بازی های الکترونیک PES2018

کسب مقام اول و راهیابی به مسابقات جهانی چین 

نظرات