١٣٩٨/١١/٢٧

کسب مقام دوم مسابقات فرهنگی هنری ناحیه

کسب مقام دوم مسابقات فرهنگی هنری 

کسب مقام دوم در رشته تیاتر دانش آموزی 

نظرات