١٣٩٨/١١/٢۴

کسب مدال طلا مسابقات کشتی

کسب مدال طلا مسابقات کشتی ناحیه

راهیابی به مسابقات استانی

کسب مقام دوم تیمی

نظرات