١٣٩٨/١١/٢۴

کسب مدال برنز مسابقات کشتی

کسب مدال برنز مسابقات کشتی ناحیه

کسب مقام دومی تیمی

نظرات