١٣٩٨/١٢/٢٣

درس 7 عربی دهم ریاضی - تجربی

تدریس درس 7 عربی پایه دهم رشته ریاضی و تجربی - مدرس: استاد افتخار

 


نظرات