١٣٩٨/١٢/٢٧

ادامه مبحث تحلیل مدار

فیزیک یازدهم - مبحث تحلیل مدار - استاد آتشی

شدت جریان در آمپرسنج
 
شدت جریان
 
محاسبه توان کل مقاومت ها
 
توان مصرفی مقاومت
 
آمپر سنج چه عددی را نمایش می دهد؟
نظرات