فرم پیش ثبت نام متوسطه دوره دوم پسرانه رهپویان وصال | 1400-1399
****** . لطفا فرم را به صورت کامل تکمیل نمایید <><><><><><> تکمیل و پر کردن کادر ستاره دار الزامی است *****


*
نام :

*
نام خانوادگی :

*
شماره شناسنامه / کد ملی :

*
تاریخ تولد دانش آموز

*
تلفن تماس :

*
شهر محل تولد :

*
آدرس منزل :

کد پستي منزل :
کد پستي منزل خود را بدون خط فاصله (خط تيره ) وارد نماييد .*
ثبت نام در مقطع :
متوسطه دوره دوم
.لطفا مقطع تحصیلی دانش آموز را انتخاب نمایید

*
ثبت نام در پایه تحصیلی :
پـایـه دهـــم
پـایـه یــازدهــم
پـایـه دوازدهــم
لطفا پایه تحصیلی دانش آموز را انتخاب نمایید .

*
ثبت نام در رشته تحصیلی :
ریـــاضــی
تــجــربــی
انــســانــی
لطفا رشته پایه تحصیلی دانش آموز خود را در متوسطه دوم انتخاب نمایید .
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
نام خانوادگی" مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
کد ملی " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
تلفن تماس " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
تحصیلات " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

عنوان رشته تحصیلی " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
نوع شغل " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

آدرس محل کار" مادر" :


لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات پـدر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدردانش آموز می باشد .

*
نام خانوادگی" پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

*
کد ملی " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

*
تلفن تماس " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

تحصیلات " پـدر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

*
عنوان رشته تحصیلی " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

*
نوع شغل " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

آدرس محل کار" پدر" :*
معدل ترم اول سال گذشته :
لطفا معدل کل ( نهایی ) دانش آموز را وارد کنید .

*
نام آموزشگاه سال قبلی :
لطفا نام آموزشگاه سال قبل را وارد کنید .

نام معرف :
در صورتی که فردی این آموزشگاه را به شما معرفی کرده نام و نام خانوادگی آن را در این قسمت ثبت نمایید .

اسکن کارنامه نوبت اول : .
عکس کارنامه نوبت اول سال تحصیلی جاری را در این قسمت بارگذاری نمایید .

*
نحوه آشنایی با متوسطه دوره دوم پسرانه رهپویان وصال :
جلسات کانون فرهنگی رهپویان وصال
شبکه های مجازی مجتمع آموزشی
سایت مجتمع آموزشی
کادر و مربیان مجتمع آموزشی
از طریق دوستان و آشنایان
سایت و شبکه مجازی کانون فرهنگی رهپویان وصال
جستجو در محیط وب و شبکه مجازی
تبلیغات محیطی
سایر
در این قسمت نحوه آشنایی خود را با متوسطه دوره دوم پسرانه رهپویان وصال را مشخص نماید .

*
دلیل انتخاب آموزشگاه متوسطه دوره دوم پسرانه رهپویان وصال :

*
نام تکمیل کننده فرم :کد امنیتی جدید